Privacy Statement

Privacy Statement

 

Privacy statement Groothaar Accountancy & Advies

In ons Privacy statement gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):

– Statement: dit privacy statement;
– Privacywetgeving: Wet bescherming persoonsgegevens (vanaf 25 mei 2018: de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

 

 1. 1. Toelichting op het Statement

Groothaar Accountancy & Advies mag de persoonsgegevens die u aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van uw persoonsgegevens door anderen beperkt.

Op grond van deze wet heeft Groothaar Accountancy & Advies de plicht om haar klanten:

 • op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door Groothaar Accountancy & Advies worden verwerkt;
 • te melden wie de gegevens kunnen inzien;
 • voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

 

Groothaar Accountancy & Advies zal uw persoonsgegevens

 • alleen gebruiken voor doelen die met u zijn overeengekomen
 • niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de overeengekomen verwerking
 • niet zonder toestemming met anderen delen
 • zorgvuldig beveiligen

 

 1. 2. De persoonsgegevens die Groothaar Accountancy & Advies gebruikt en het doel van het gebruik

Op allerlei manieren komt Groothaar Accountancy & Advies in aanraking met persoonsgegevens die worden verwerkt. Bijvoorbeeld als Groothaar Accountancy & Advies met u een overeenkomst heeft gesloten. Groothaar Accountancy & Advies kan deze gegevens van uzelf hebben ontvangen, bijvoorbeeld via haar website, e-mail, telefoon of app. Daarnaast kan Groothaar Accountancy & Advies uw persoonsgegevens in het kader van haar dienstverlening verkrijgen via derden. Welke persoonsgegevens Groothaar Accountancy & Advies verwerkt is afhankelijk van de aard van de overeenkomst en omstandigheden. Dat gaat onder meer om de volgende gegevens:

 • NAW-gegevens
 • Geboortedatum en -plaats
 • Geslacht
 • Contactgegevens zoals e-mailadressen of telefoonnummers
 • Inkomens- en vermogensgegevens
 • Bankrekeningnummers

 

Daarnaast kan het gaan om bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. Verwerking van die gegevens vindt in de regel slechts plaats indien daarvoor een wettelijke grondslag is of toestemming voor is gegeven. Het betreft dan onder andere BSN-nummers noodzakelijk voor aangiftes, financiële gegevens in het kader van pensioenadvies of gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van wettelijke re-integratieverplichtingen en verzuimmanagement.
 

 1. 3. Grondslagen voor en doeleinden van de verwerking

De verwerking van persoonsgegevens vindt meestal plaats om uitvoering te geven aan de met u gesloten overeenkomst of om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. Er kan ook een gerechtvaardigd belang zijn om gegevens op te slaan en te gebruiken, voor het onder de aandacht brengen en aanbieden van nieuwe of verbetering van bestaande diensten of actuele informatie, het beantwoorden van vragen van bezoekers van de website, het versturen van nieuwsbrieven of het verzamelen van gegevens voor analyse van de website.

In een enkel geval kan het zijn dat Groothaar Accountancy & Advies persoonsgegevens om andere dan bovenstaande redenen wil verwerken en dat Groothaar Accountancy & Advies u daar expliciet toestemming voor zal vragen. Uitgangspunt is dat de verwerking van persoonsgegevens slechts gebeurt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt.

 

 1. 4. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Groothaar Accountancy & Advies verkoopt geen persoonsgegevens aan derden. In het kader van onze dienstverlening kan Groothaar Accountancy & Advies wel gebruikmaken van diensten van derden als (sub)verwerker, waarbij persoonsgegevens betrokken zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om specialistische werkzaamheden in het kader van pensioen, verzuimmanagement of salarisverwerking. Daarnaast maakt Groothaar Accountancy & Advies bij de uitvoering van overeenkomsten gebruik van specialistische softwarepakketten, hosting en dergelijke waarin persoonsgegevens worden opgeslagen en/of verwerkt. Met al deze partijen sluit Groothaar Accountancy & Advies overeenkomsten waarin afspraken over de wijze van verwerking, de beveiliging en dergelijke zijn vastgelegd.

 

Groothaar Accountancy & Advies verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de Groothaar Accountancy & Advies organisatie, tenzij:

 • dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;
 • dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Groothaar Accountancy & Advies met u heeft gesloten;
 • u daarvoor toestemming heeft gegeven.

 

Daarnaast zijn er nog partijen die noodzakelijkerwijs ter uitvoering van de met Groothaar Accountancy & Advies overeengekomen werkzaamheden persoonsgegevens ontvangen. Dat betreft onder andere de Belastingdienst, bedrijfsverenigingen, pensioenfondsen, kredietinstellingen of verzekeringsmaatschappijen. Deze partijen zijn in de regel zelf verantwoordelijk voor de verwerking en beveiliging van de betrokken persoonsgegevens.

 

5. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn

 • Groothaar Accountancy & Advies verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Statement.
 • uw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door het personeel van Groothaar Accountancy & Advies worden ingezien, tenzij in dit Statement anders is bepaald. Al uw persoonsgegevens worden door Groothaar Accountancy & Advies beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat uit het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere werknemer om in te loggen in het digitale systeem.
 • de medewerkers van Groothaar Accountancy & Advies hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan Groothaar Accountancy & Advies verstrekte persoonsgegevens;
 • Groothaar Accountancy & Advies heeft technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet;
 • uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie. Groothaar Accountancy & Advies hanteert een termijn van twee jaar na de laatste opdracht of overeenkomst, waarna de gegevens vernietigd worden. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Groothaar Accountancy & Advies zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

 

 1. 6. Uw rechten als betrokkene
 • recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en met welk doel;
 • inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;
 • het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van uw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
 • het recht van verzet: het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.
 • het intrekken van gegeven toestemming
 • uw persoonsgegevens over te dragen aan een ander
 • een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit

 

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit per email bij b.groothaar@groothaaracc.nl aangeven. Als uw verzoek wordt afgewezen wordt aan u uitgelegd waarom. Een reden kan zijn dat uw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. U ontvangt binnen één maand na ontvangst van uw verzoek bericht van Groothaar Accountancy & Advies.

Ook als u een klacht heeft over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met Groothaar Accountancy & Advies opnemen en probeert Groothaar Accountancy & Advies er samen met u uit te komen. Uiteraard zal Groothaar Accountancy & Advies ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.

 

Bezoekgegevens www.groothaaracc.nl

Groothaar Accountancy & Advies gebruikt geen cookies.

 

Verwerking binnen de EER

Groothaar Accountancy & Advies verwerkt persoonsgegevens alleen binnen de Europese Economische Ruimte, tenzij anders aangegeven in deze privacyverklaring, ingeval van contacten via de website, Google Analytics, LinkedIn, Twitter of Facebook. Deze partijen zijn ‘EU-VS Privacy Shield’-gecertificeerd, zodat zij zich moeten houden aan de Europese privacyregelgeving.

 

Onze maatschappij, wetgeving en ons bedrijf zijn voortdurend in beweging en dus kan dit privacy statement ook aan wijziging onderhevig zijn. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de website van Groothaar Accountancy & Advies en daarbij wordt de laatstgenoemde wijzigingsdatum vermeld. Wij adviseren u daarom regelmatig dit privacy statement te raadplegen.

 

Onze actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van Groothaar Accountancy & Advies.

 

Privacy statement Groothaar Accountancy & Advies versie mei 2019